Hello and Welcome!
The aim of the Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Yorùbá is to prepare the candidates for the Board’s examination. It is designed to test their achievement of the course objectives, which are to:

1. stimulate and sustain their interest in Yorùbá language, literature and culture;
2. acquire basic knowledge and skill in Yorùbá language, literature and material and non-material aspects of culture.

STRUCTURE OF THE EXAMINATION
The test will be of an objective type, candidates will answer fifty (50) multiple-choice questions covering all aspects of the syllabus:

1. LANGUAGE
(a) Comprehension (1 prose and 1 verse) 10 items
(b) Sound system 05 items
(c) Grammar 06 items
(d) Current orthography 02 items
(e) Translation 02 items

2. LITERATURE
(a) Oral 06 items
(b) Written 09 items

3. CULTURE 10 items
TOTAL 50 items

SECTION A
1. LANGUAGE
(a) Comprehension
(i) Prose
(ii) Verse
(b) Sound System
(i) Production of sounds (consonants and vowels)
(ii) Tones, tone change and tonal transfer
(iii) Syllable structure
(iv)Sound process (vowel harmony and co- occurrence, e.t.c) elision and contraction)
(v) Loan-word integration
(c ) Grammar
(i) Morphology – Word formation
(ii) Word classes – nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, conjunctions, prepositions, etc.
(iii) Phrases and clauses – types and functions.
(iv) Sentences – types, structures and functions
(v) Grammatical categories – tense and aspects.
(d) Current Orthography
(e) Translation

2. LITERATURE
(a) Oral Literature:
(i) Prose: Láwuyì Ògúnníran, (1985) Eégún Aláré Lagos: Macmillan Nigeria Publishers Ltd.
(ii) Poetry: Wande Abimbọla (2012) Àwọn Ojú Odù Mẹrẹẹrìndínlógún Ibadan: University Press PLC.
(b) Written Literature:
(i) Prose: Agboọlá Àyádìran (2007) Àkànní Olú-ọmọ Ilorin: Lifesteps Publishers.
(ii) Poetry: M.A. Olówu et al (2007) Ewì Yorùbá Lákọtun (SSS 1-3) Ibadan: Evans Brothers (Nigeria Publishers) Ltd
(iii) Drama: Lásúnkànmí Tẹlà (2007): Ègún Orí Ìkúnlẹ Ibadan: Rasmed

3. CULTURE
1. Èrò àti ìgbàgbọ: (Olódùmarè, àkùdàáyà, emèrè, abbl)
2. Ètò ìṣèlú àti ààbò ìlú : (Ẹgbẹ àti ọgbà, oyè jíjẹ àti àwọn ìjòyè, ogun jíjà, abbl)
3. Ètò ìsìnkú àti ogún pínpín
4. Oge ṣíṣe: (Ilà kíkọ, ara fífín, tìróò lílé, abbl)
5. Ayẹyẹ (Ìgbéyàwó, ìsọmọlórúkọ, ìwúyè, abbl)
6. Ètò Ìwòsàn: (Ìtọjú aláìsàn, ìtọjú àti ìgbẹbí aboyún, abbl)
7. Àrokò (Ìkìlọ,ìtúfọ, ẹbẹ, abbl)
8. Àwọn Oúnjẹ Yorùbá (Àbàrí,iyán, ẹwà, abbl)
9. Iṣẹ abínibí (Àgbẹ, ìsọnà, ìlù lílù, abbl)
10. Ìranra-ẹni- lọwọ (Àáró,ẹbẹsẹ, owó yíyá, abbl)
11. Ìwà ọmọlúàbí:
(a) Ìwà ẹtọ ọmọlúàbí àti àǹfààní rẹ (Sùúrù, ìmoore, ìbọwọ, abbl)
(i) Ìwà àìtọ ọmọlúàbí àti ìjìyà (Àfojúdi, àìbìkítà, ọlẹ, abbl)


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Supportscreen tag