Hello and Welcome!
The aim of the Unified Tertiary Matriculation Examination (UTME) syllabus in Igbo is to prepare the candidates for the Board’s examination. It is designed to test their achievement of the course objectives, which are to:

(1) communicate effectively in Igbo;
(2) analyse issues in the language;
(3) interpret and explain figurative and idiomatic expression in Igbo;
(4) apply Igbo literature to their daily life experiences and to demonstrate Igbo cultural values.

1. ESSAY (Edemede)
(a) Basic principles of essay writing: introduction, body and conclusion
(b) Basic essay types and their characteristics
(i) Narrative (Akọmakọ)
(ii) Descriptive and expository (Nkọwa na Nkọwami)
(iii) Argumentative (Mgbagha/Arụmarụụka) Speech making (Ekwumekwu)
(iv) Letter Writing (Edemleta)
(v) Dialogue (Mkparịtaụka)

2. Comprehension (Aghọtaazaa)
Three passages each of about one hundred and fifty (150) words long

3. Sounds and Sound Patterns:
(a) Ụdaasụsụ na Usoro ụdaasụsụ)
(b) Vowels, Consonants and
(c) i. Syllabic nasals (myiri ụdaume)
ii. Syllable structure (nkebi mkpụrụokwu)
iii. Sound processes (usoro ụdaasụsụ):
iv. vowel harmony (ndakọrịta ụdaume);
v. vowel assimilation (olilo ụdaume);
vi. vowel elision and consonant elision (ndapụ ụdaume na ndapụ mgbochiume)
(d) Tone and tone marking (Akara Ụdaolu)

4. Spelling and spelling rules:
letters of Igbo orthography and consonant restrictions (Nsupe na Iwu Nsupe: Mkpụrụedemede Igbo) Non-occurrence of consonant clusters and word – final consonants.

5. Dialect and Standard Igbo
(Olundị/Olumba na Igbo Izugbe)

6. Vocabulary (Mkpụrụokwu dị n’asụsụ)
Expansion through word derivation processes, coinages, loans and loans- blends

7. Grammar (Ụtọasụsụ)
(a) Parts of speech (word or form/classes):
Nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, affixes (prefixes, suffixes and interfixes). enclitics etc.
(b) The structure, types and functions of the morpheme (free & bound)
(i) the word
(ii) the phrase
(iii) the clause (nominal, relative adverbial)
(iv) the sentence (simple, compound, complex etc)

8. Translation (Ntụgharị)

SECTION B: LITERATURE (AGỤMAGỤ)
1. Literary devices
such as alliteration, assonance, parallelism, metaphor, simile, hyperbole, personification and proverbs etc.

2. Oral Literature:
Agụmagụ Ọnụ/ Agụmagụ Ọdịnala – Questions will be set on the following: folktales (ifo), anecdotes (ụkabụilu), myths (nkọmịrịkọ), legends (nkọkịrịkọ), poems (abụ), songs (uri), chants (mbem), riddles (agwụgwa), oral drama (ejije ọnụ), tongue-twister (okwuntụhị) dg.

3. Written Literature (Agụmagụ Ederede)
(a) Prose (iduuazị)
(i) Anene R.C. (1991): Oja Dufuo Dike. Onitsha: Elites’ Publishers.
(ii) Ogbalu F.C. (2006): Mbediogu. Onitsha: Varsity Industrial Press

(b) Poetry (Abụ)
(i) Ugonna N. (1980) Abu na Egwuregwu Odinala Igbo. Lagos: Longman Nigeria Plc.

Selected Poems
1. Ikwo aka ututu
2. Ada Nwigwe
3. Mmekpaahu
4. Igwe ejiela
5. Nne onye, nne onye
(ii) Anozie C. C. (2005): Uche Bụ Akpa, Enugu: CIDJAP Press

Selected Poems
1. Ekwentị
2. Uwa
3. Ọrịa Mmịnwụ
4. Ọrụ ugbo
5. Akọ bụ ndụ
(iii) Nwadike I.U. (2006) Akonuche. Obosi: Pacific College Press Ltd

Selected Poems
1. Oke Ochicho
2. Mahadum Naijiria
3. Nnamdi Azikiwe
4. Akwukwo
5. Ahuike

(c) DRAMA (EJIJE)
i. Onyefuluchukwu Ndubuisi (2006).
Aturu Ga-epu Mpi…. Enugu: New Generation Books Publishers.

ii. Onyekaonwu Goddy O. (2004).
Nwata Rie Awo (O Ju Anu) Onitsha: Varsity Publishing Company.

SECTION C: CUSTOMS AND INSTITUTIONS (Omenala na Ewumewu)
Igbo customs and institutions as categorized below:
1. Ekele dị icheiche; Ekele ụtụtụ, ehihie, anyasị, nri, Nlakpu, ọrụ dg.
2. Alụmnwaanyị, ịgba alụkwaghịm.
3. Ọmụmụ na ile Ọmụgwọ, ikupụta nwa, ibi ugwu, ịgụ aha.
4. Echichi: Ọzọ, Eze/Obi/Igwe/Iyom.
5. Ike ekpe, akwamozu, ịgba mkpe
6. Ụmụnna, Ụmụọkpu/ Ụmụada
7. Ọgbọ/ebiri/uke, Ọhanaeze, ezinaụlọ
8. Arụ na Nsọala, Ihe nsọ-anụ, osisi nsọ, ebe, igbu ọchụ.
9. Ọchịchị Ọdinala: Igwe/Eze, Nze na ọzọ, ụmụnna, Ezinaụlọ dg.
10. Nnabata Ọbịa, Ọji na ịtu nzu, itu aha
11. Ịgba afa, ịchụ aja, ịgọ mmụọ
12. Nkwenye: ịdụ isi/ịṅu iyi, ịgba ndụ, orikọ dg.
13. Akụnaụba: Inwe ala, ike ala, ekpe, elulu (ịkpa ọkụkọ, ewu dg,
14. Ikikere mmụọ: ọfọ, ogu, ọtọnsi, okpesi/ikenga;
15. Egwuregwu: mgba, egwu ọnwa, Ịgba bọọlụ.

SECTION D: General and Current Affairs (Ihe Ndị na-eme Ugbua)
1. Topical issues on the Igbo language, literature and culture e.g. Ahịajiọkụ and Odenigbo lectures.
2. Ọhanaeze Ndị Igbo
3. Authors, Publishers, dates and places of publication of works in Igbo.
4. Igbo Studies Association (ISA) CURRENT ISSUES (Okwuakpụnọnụ)
Note:
Item writers should also choose their topics for comprehension exercises from such current issues as the following:
HIV/AIDS (Mmịnwụ/Obirinaajaọcha)
Drug Abuse (Ịṅu Ọgwụ Agharaghara) Cultism (Otu Nzuzo)
Rights of Women and Children (Ikike Ụmụnwaanyị na Ụmụaka Nwere)
Human Rights Violation (Ịnapụ Mmadụ Ikike)
Religious Conflicts (Nsogbu Ekpemekpe)


0 Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Supportscreen tag